لینک های مرتبط

لینک های مرتبط به قرار زیر می باشند :

 

وب سایت های اساتید :

وب سایت دکتر پروین نیا : parvinnia.ir

وب سایت دکتر ستوده : grsotudeh.ir

وب سایت دکتر شمسی نژاد : sites.google.com/site/shamsinejaduni و sites.google.com/site/pshamsinejad

 

وب سایت های درسی :

وب سایت درس پردازش تصویر : digitalimage.ir