ارسال پروژه

دانشجویان عزیز از این قسمت می توانید فایل های پروژه خود را برای ما ارسال نمایید :

قابل ذکر است فایل پروژه باید یک فایل فشرده باشد که نام آن همانند روبرو ترکیبی از شماره دانشجویی و شماره پروژه باشد :