مطالب موجود در دسته بندی : تصویر پردازی رقمی دکتر روپایی

مطالب درسی تصویر پردازی رقمی دکتر روپایی

ویس تصویرپردازی رقمی چهارشنبه ۷:۳۰

ویس جلسات درس تصویر پردازی رقمی دکتر روپایی چهارشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ :  پارت اول ، پارت دوم جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ – چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – چهارشنبه ساعت… ادامه مطلب »

ویس تصویرپردازی رقمی پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس تصویر پردازی رقمی پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ – ارایه آقای عبدالهی – BBHE جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ – ارایه خانم… ادامه مطلب »